Zilli Kilim 277 x 177

Zilli Kilim
Antalya Fetiye
Anatolie
50/60 ans
277 x 177 cm